Episode 2761: Plank Show – Hour 3 – 1-9-23

Texas State DT Davon Sears picks Oklahoma.